Saitama City, Japan

Shrine, Mitake-san, Chichibu Tama Kai National Park